ปิดที่ทำการตึกเนื้องด้อวยการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 หรือโรคโควิด-19 ลดลง

Untitled

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง ปิดที่ทำการตึกเนื้องด้อวยการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส  2019  หรือโรคโควิด-19 ลดลง

       เนื่องจากตึก OPD  หลังเก่าชำรุดตอหม้อทรุดซึ้งอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้มารับบริการและผู้ให้บริการโรงพยาบานาโพธิ์จึงมีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงเพื่อทำการซ่อมแซมและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้ามาใช้บริการจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดอาคารหลังใหม่เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วย และจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  มีแนวโน้มลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปิดตึกโควิด-19 โดยมอบหมายให้กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตึก IPD และตึก NCD ชั้น2 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายเวฬุวัน  อินทอง

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

64836

Leave a comment