ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Untitled

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง  ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

———————————-

                   ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์   อำเภอนาโพธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่งนักรังการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

 ๑.๑ นักรังสีการแพทย์                                  จำนวน           ๑        อัตรา

๑.๒  นักวิชาการสาธารณสุข                          จำนวน           ๑        อัตรา

๒.   สถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๑   โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๓.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

(๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.  ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒)  เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑)  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ

ค. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร  และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔.  กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร

๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์                  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๕  ในวันราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

๔.๒  ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์และ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๑๐๐  บาท   ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะไม่คืนให้ แม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไม่ได้ก็ตาม

๔.๓  สิทธิประโยชน์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕

๔.๔  อัตราค่าจ้าง (ขั้นต่ำชั่วคราว) แรกบรรจุ

–  ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์               อัตราค่าจ้างวันละ         ๕๕๐ บาท

–  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข         อัตราค่าจ้างวันละ         ๕๒๐  บาท

๔.๕  ระยะเวลาการจ้าง   (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

๔.๖  หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง

วันปิดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)

  • สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบ้านจำนวน ๑  ฉบับ
  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งได้แก่
  • โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  • วัณโรคในระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐาน ต้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย)

๔.๒  เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครผู้สมัครสอบจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบในครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๕  ณ ป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธิ์

๖.  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดยวิธีสอบข้อเขียน / สัมภาษณ์

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

๗.๑  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยถือวันที่มาสมัครเป็นสำคัญ

๘.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้นับจากวันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๙.  การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๙.๑  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งโดยได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในข้อ ๔.๔

๙.๒  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาจจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนี้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์  ทราบด้วย

๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ ๖ เดือนแรก หากผ่านการประเมินจะได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

                                                (นายเวฬุวัน          อินทอง)

                                            นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลนาโพธิ์  ลงวันที่ ๑  กันยายน   ๒๕๖๕

 

                   ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์                   จำนวน  ๑  อัตรา

                   อัตราค่าจ้าง      วันละ ๕๕๐ บาท/วัน

                   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                             ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลีย์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์  โดยใช้กรรมวิธีกรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นกัมมัตภาพรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อมทูม ด้วยเครื่องโคบอล ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยบำบัดรักษาโรคการใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและงานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

 

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

 

 

************************

 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  ๑  อัตรา

                   อัตราค่าจ้าง      วันละ ๕๒๐ บาท/วัน

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค วางแผน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข               วัดประเมินผล กำหนดระเบียบและวิธีการนิเทศ นิเทศควบคุม ติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

Leave a comment