งานบริหารความเสี่ยง

  1. FLOW CHART   การรายงานการจัดการความเสี่ยง
  2. คู่มือความเสี่ยงNaphohos  ปรับปรุง ตุลาคม2564
  3. แบบฟอร์มการทำ  RCA  รพ.นาโพธิ์ 2565
  4. แบบใบรายงานอุบัติการณ์ 2565