ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล (Hospital Profile)

ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)
ชื่อโรงพยาบาล: โรงพยาบาลนาโพธิ์
โรงพยาบาลนาโพธิ์ ได้จัดสร้างขึ้นและเปิดให้บริการในวันที่ 7 ตุลาคม 2528
เริ่มต้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง และได้ขยาย เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
ในปี พ ศ.2538 มีเนื้อที่จำนวน 28 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา รับผิดชอบประชากรจำนวน 33,383 คน
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ 31230
โทรศัพท์ : 044-686102 , 044-629327 -28 โทรสาร : 044-629327-8 ต่อ 144
ที่ตั้งโรงพยาบาล: ตั้งอยู่เหนือสุดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวจังหวัด 80 กิโลเมตร เป็นเขตรอยต่ออำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา
  3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข
  4. พัฒนาคุณภาพงานสู่มาตรฐานทุกวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues)

  1. พัฒนาคุณภาพบริการสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ ให้เข้มแข็งทั้งองค์กร

ค่านิยม

ระบบเด่น        มองเชิงระบบ (System perspective)
เน้นคนไข้         เน้นผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Patient & customer focus)
ได้ผลรับ          มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on result)
ปรับเรียนรู้       เรียนรู้และปรับตน ( Individual & organization learning

สู้เป็นทีม          ทำงานเป็นทีม ( Teamwork)

เป้าประสงค์

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี
3. โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงิน