การให้บริการ

ตารางให้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2561-2562
วัน  08.30 น.-12.00น.  13.00น.-16.30น. แพทย์  16.30-20.30น. แพทย์
จันทร์ ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง พญ.ใจทิพย์
เชื่อมไธสง
ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา
สังวรานนท์
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.ณัฐพล  นิสภา
จิตเวช จิตเวช นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป พญ. อัชรายุ คันธานนท์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.ณัฐพล  นิสภา
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางรัศมี แมนประโคน
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
 อังคาร เบาหวาน ตรวจโรคทั่วไป พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
โรคไต นพ.กฤษณะ
ศักดิ์ศรีตระกูล
ทพ.ณัฐพล
นิสภา
ตรวจโรคทั่วไป พญ.ลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์ กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
พญ. อัชรายุ คันธานนท์ แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.ณัฐพล
นิสภา
คลินิกผู้สูงอายุ นางรวีวรรณ ปะทิเก
คลินิกเด็กดี นายคมสันต์ โพธิ์เกตุ
คลินิกนิรนาม คลินิกนิรนาม นางจำปูน โพธิบัติ
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางรัศมี แมนประโคน
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
พุธ วัณโรค ตรวจโรคทั่วไป พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ตรวจโรคทั่วไป นพ.กฤษณะ
ศักดิ์ศรีตระกูล
ทพ.ณัฐพล
นิสภา
ไทรอยด์ พญ.ลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์ กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
พญ. อัชรายุ คันธานนท์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.ณัฐพล
นิสภา
หอบหืด-ถุงลมโปร่งพอง นางเปรมจิตต์ เบญจมาศ
คลินิกบุหรี่-สุรา นางไกรสร เลไธสง
ฝากครรภ์ นางอรอุมา เทวรัตน์
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางรัศมี แมนประโคน
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
พฤหัสบดี เบาหวาน ตรวจโรคทั่วไป พญ.ใจทิพย์
เชื่อมไธสง
ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
โรคไต นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.ณัฐพล
นิสภา
ตรวจโรคทั่วไป พญ.ลักษมี
เจือจันทร์พิพัฒน์
กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
พญ. อัชรายุ คันธานนท์ แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.ณัฐพล  นิสภา
วางแผนครอบครัว นางอรอุมา เทวรัตน์
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางรัศมี แมนประโคน
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
ศุกร์ ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง พญ.ใจทิพย์
เชื่อมไธสง
ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.ณัฐพล
นิสภา
พญ.ลักษมี
เจือจันทร์พิพัฒน์
พญ. อัชรายุ คันธานนท์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.ณัฐพล  นิสภา
ยาเสพติด นายพูนทรพย์ สุขโสม
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางรัศมี แมนประโคน
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
เสาร์ ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ฉุกเฉิน นพ.กฤษณะ
ศักดิ์ศรีตระกูล
พญ.ลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์ พญ.ลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์
พญ. อัชรายุ คันธานนท์ พญ. อัชรายุ คันธานนท์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.ณัฐพล
นิสภา
อาทิตย์ ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ฉุกเฉิน นพ.กฤษณะ
ศักดิ์ศรีตระกูล
พญ.ลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์ พญ.ลักษมี เจือจันทร์พิพัฒน์
พญ. อัชรายุ คันธานนท์ พญ. อัชรายุ คันธานนท์