ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Untitled

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

————————

                           ตามประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์ ฉบับลงวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คือ

๑.  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

๑.๑  นางสาวพรชนก     หงษ์กลาง

สำรอง

๑.๑  นางสาวสิริวิมล      แก้วศิริ

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์ ในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์  หากปรากฎว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ทางโรงพยาบาล              นาโพธิ์จะต้องเรียกคนที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐    เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

(นายเวฬุวัน      อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

Leave a comment