แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ 2563

 

 

แผนการจัดซื้อจ้างสิ่งก่อสร้าง