การประเมินคุณธรรมหน่วยงานภาครัฐ ITA

ITA 2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
—————————————————————————————————————————————

แบบสำรวจเชิงประจักษ์ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ขออนุมัติขั้นตอนการเผยแพร่ขั้นตอนข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
  2. ขออนุมัิตดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน LEAD โรงพยาบาลนาโพธิ์
  3. รายงานผลการวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
  4. ขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
  5. สรุปผลการจัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบฯ
  6. ขออนุมัติดำเนินโครงการ GREEN & CLEAN HOSPITAL เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล

แบบ สคร.

  • ด้านจัดซื้อจัดจ้าง
  1. แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  3. แบบ สขร1

ประกาศ