ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาลขนาดกําลังติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีรายละเอียดดังนี้

  1. ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Leave a comment