ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและระบบการจัดการ (Virtual Server HCI) โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีรายละเอียดดังนี้

  1. ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Leave a comment