แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คปสอ.นาโพธิ์

1 โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคหนอนพยาธิอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฟันเทียมพระราชทานและรากฟันเทียมพระราชทาน อำเภอนาโพธิ์ ปี 2559
3 โครงการให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน
4 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
5 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก
6 โครงการให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์ในวันแห่งความรัก
7 โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายรักชาย
8 โครงการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย100%
9 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ. นาโพธิ์ ปี 2559
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัย 3-5 ปี อำเภอนาโพธิ์
11 โครงการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาในกลุ่มเยาวชน
12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559
13 โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ อ.นาโพธิ์
14 โครงการให้ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำและภัยคุกคามภาวะสุขภาพ
15 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไต
16 โครงการ NCDคุณภาพ
17 โครงการสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
18 โครงการบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) อ.นาโพธิ์
19 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนประชาชน อ.นาโพธิ์ ปี 2559
20 โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality)อ.นาโพธิ์ ปี 2559
21 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยและรองรับสาธารณภัยและสาธารณภัย(Minimert)
22 โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กอย่างยั่งยืน
23 โครงการเฝ้าระวัง รักษา ช่วยเหลือและเฝ้าระวัง ผู้ป่วยจิตเวช /ผู้มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
24 โครงการซ้อมแผนการจัดการภาวะวิกฤติด้านสุขภาพจิตMCATT(Mental Health CrisisAssessment and Treatment)
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
26 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลินิกอดบุหรี่ คปสอ. นาโพธิ์ ปีงบประมาณ 2559
27 โครงการหนึ่งสถานบริการหนึ่งคลินิกเด็กสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2559
28 โครงการพ่อแม่คุณภาพ คลอดปลอดภัย เด็กเจริญเติบโต สมวัย อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
29 โครงการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ อำเภอนาโพธิ์ ปี 2559
30 โครงการพัฒนาการให้บริการสุขภาพช่องปากคุณภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย อำเภอนาโพธิ์ ปี 2559
31 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงมีครรภ์
32 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน(๐-๓ปี)
33 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา อ.นาโพธิ์
34 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
35 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559
36 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนอายุ5-14 ปีให้มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
37 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
39 โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
40 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อ.นาโพธิ์
41 โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อ.นาโพธิ์ ปี 2559
42 โครงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (Long Term Care) เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.นาโพธิ์ ปี 2559
43 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง อ.นาโพธิ์ ปี 2559
44 โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
45 โครงการการจัดการเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
46 โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการ การใช้ยา และผลิตภัตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
47 โครงการตำบลพัฒนาการดี เริ่มที่นมแม่ รพ.สต.ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2559
48 โครงการพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
49 โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ”เด็กไทยทำได้และอย.น้อย”ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
50 โครงการพัฒนาร้านอาหาร/แผงลอย ยกระดับได้มาตรฐาน CFGT
51 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเพื่อการพัฒนาไปสู่โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม น้ำหวาน และขนมกรุบกรอบ
52 โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน สร้างเครือข่ายพาหนูฟันดี
53 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
54 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่และศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ 2559
55 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ (๒ก๒ล) “กิน เล่น เล่า กอด” อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
56 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

Leave a comment