ทำลายฟิล์มเอกซเรย์และเวชระเบียนผู้ป่วยใน

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง ทำลายฟิล์มเอกซเรย์และเวชระเบียนผู้ป่วยใน

………………………..

                 ด้วย โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์และเวชระเบียนผู้ป่วยใน   ประจำปี 2560    ซึ่งอายุการจัดเก็บ ๕ ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ผู้มารับฟิล์มต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือเป็นผู้ที่เคยมาเอกซเรย์ครั้งสุดท้ายหรือผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาโพธิ์   ในปี 2560 เท่านั้น  จึงขอประกาศให้ผู้ที่ทำการเอกซเรย์ในปีดังกล่าวมาขอฟิล์มประวัติเพื่อไปเก็บรักษาเอง โดยติดต่อโดยตรงที่ โรงพยาบาลนาโพธิ์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 2565 หากพ้นกำหนด จะดำเนินการทำลายฟิล์มเอกซเรย์และเวชระเบียนผู้ป่วยใน ดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลนาโพธิ์     ๐๔๔ – ๖๒๙๓๒๗-๘ ต่อ ๑๑๕  ในกรณีขอรับฟิล์มคืน และ ๐๔๔ – ๖๒๙๓๒๗-๘ ต่อ ๑๒๐ ในกรณีขอรับเวชระเบียนคืน  ในวันและเวลาราชการ

 

                                        ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

 

 

                                     (นายเวฬุวัน  อินทอง)

                                      นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

Leave a comment