รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
———————————-
ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๒. สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๓. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)/….เป็นบุคคลล้มละลาย

ไฟล์เพิ่มเติมที่นี้

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code