ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑก์ ารแพทยร์ายการเครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนทดี่ จิิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จ านวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทยร์ายการเครื่องเอกซเรยเ์คลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.

จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     เอกสารเพิ่มเติม       เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะเฉพาะ

Leave a comment