ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลนาโพธิ์มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกลจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

ตามเอกสารที่แนบ

1. เอกสารประกวดราคา
2. บันทึกข้อความ
3. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

Leave a comment