เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


Untitled

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

————————

                   ตามประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์  ฉบับลงวันที่ ๑๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ   เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่     ๑๗  มกราคม – ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๖    นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

         ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา

  • นายปิยนัฐ      ลอบไธสง
  • นางสาวกัลยา ชื่นจันทร์                            

 

หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว จะถือว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๑  เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๖

                               (นายเวฬุวัน         อินทอง)

                     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

Leave a comment