ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

               ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์   อำเภอนาโพธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  ปฏิบัติงานประจำ โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    ตำแหน่งที่รับสมัคร                        

๑.๑  พนักงานขับรถยนต์                                          จำนวน  ๑ อัตรา

๑.๒  พนักงานประจำตึก                                          จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓  พนักงานบริการ                                               จำนวน  ๑  อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a comment