รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

สำเนา

11kk

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน

———————————-

                   ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์   อำเภอนาโพธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่ง                นักกายภาพบำบัด เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑  นักกายภาพบำบัด                                        จำนวน  ๑ อัตรา                           

๒.   สถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๑   งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๓.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

(๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.  ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒)  เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น

(๑๑)  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ

ค. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร  และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔.  กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร

๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนาโพธิ์ อำเภอ              นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันราชการ                ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น.

๔.๒  ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

จำนวน  ๑๐๐  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะไม่คืนให้ แม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไม่ได้ก็ตาม

๔.๓  สิทธิประโยชน์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕

๔.๔  อัตราค่าจ้าง (ขั้นต่ำชั่วคราว) แรกบรรจุ

–  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด               อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๒๓๐  บาท

(สายงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับเพิ่มเงิน พ.ต.ส. ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด)

๔.๕  ระยะเวลาทดลองงาน  ๖  เดือน นับจากวันที่เริ่มจ้าง

–      หากพ้นทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นต่ำ  ๑๑,๗๖๐  บาท

๔.๖  ระยะเวลาการจ้าง  ปีต่อปี ตามปีงบประมาณ

๔.๗  หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง

วันปิดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)

  • สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันเปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๒๐   ตุลาคม ๒๕๕๙

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่เปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบ้านจำนวน ๑  ฉบับ
  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งได้แก่
  • โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  • วัณโรคในระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐาน ต้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย)

๔.๒  เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครผู้สมัครสอบจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบในครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธิ์

๖.  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดยวิธีสอบข้อเขียน /ปฏิบัติ และ สัมภาษณ์

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

๗.๑  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยถือวันที่มาสมัครเป็นสำคัญ

๘.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้นับจากวันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๙.  การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๙.๑  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปสิ้นสุดตามปีงบประมาณ ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งโดยได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในข้อ ๔.๔

๙.๒  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาจจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนี้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์  ทราบด้วย

๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ  ๖  เดือนแรก หากผ่านการประเมินจะได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙

jtb

(นางสาวใจทิพย์   เชื่อมไธสง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

ดาวห์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Leave a comment