มหกรรมGREEN &CLEAN ครั้งที่ 1

มหกรรมGREEN &CLEAN ครั้งที่ 1

             โรงพยาบาลนาโพธิ์ จัดงานมหกรรมโรงพยาบาลนาโพธิ์รวมใจลดโลกร้อน  (GREEN & CLEAN) ครั้งที่  1   วันที่   21-22  มกราคม  2556  เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อน    ลดการใช้โฟม  ถุงพลาสติก  ประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้า  และน้ำมันเชื้อเพลิง  สนับสนุนให้บริโภคผักพื้นบ้าน  ผักปลอดสารพิษ  รวมทั้งการคัดแยกขยะรีไซเคิล   โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน  และจัดเป็นฐานความรู้จำนวน   6  ฐาน   การประกวดคำขวัญลดโลกร้อน

Leave a comment