ตารางให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนาโพธิ์ปี 2564

วัน  08.30 น.-12.00น.  13.00น.-16.30น. แพทย์  16.30-20.30น. แพทย์
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.เวฬุวัน อินทอง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
โรคลมชัก โรคลมชัก นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล
เบาหวาน พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ความดันโลหิตสูง พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์ ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
ไต พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร
ไขมันในเลือดสูง
โรคอ้วน
จิตเวช จิตเวช นายอดุลย์ ชำนิกล้า กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
นางบุปผาชาติ ชมพู่ น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
คลินิกโรคทางเดินหายใจ คลินิกโรคทางเดินหายใจ นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางบุปผาชาติ ชมพู่
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
 อังคาร ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.เวฬุวัน อินทอง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
โลหิตจาง นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
SLE พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
NCD – รพ.สต. NCD- รพ.สต. นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร
คลินิกโรคทางเดินหายใจ คลินิกโรคทางเดินหายใจ นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์ กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์ น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ทพญ.กรรณิกา  ใสนา แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางปัญญา ทองทัพ น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
คลินิกผู้สูงอายุ นางรวีวรรณ ปะทิเก
คลินิกเด็กดี นายคมสันต์ โพธิ์เกตุ
คลินิกนิรนาม คลินิกนิรนาม นางจำปูน โพธิบัติ
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
พุธ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.เวฬุวัน อินทอง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
เบาหวาน นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ความดันโลหิตสูง พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
ไต พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
โรคหัวใจและหลอดเลือด พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
ไขมันในเลือดสูง นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร
โรคอ้วน
คลินิกโรคทางเดินหายใจ คลินิกโรคทางเดินหายใจ นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์ กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์ น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
คลินิกบุหรี่-สุรา คลินิกบุหรี่-สุรา นางบุปผาชาติ ชมพู่
Warfarin นางพึงใจ ไชยสง
ฝากครรภ์ นางอรอุมา เทวรัตน์
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางบุปผาชาติ ชมพู่
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.เวฬุวัน อินทอง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
NCD – รพ.สต. NCD- รพ.สต. พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
ไทรอยด์ พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
GOUT พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร
คลินิกโรคทางเดินหายใจ คลินิกโรคทางเดินหายใจ นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์ กายภาพ (เฉพาะนัด) น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์ น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ทพญ.กรรณิกา  ใสนา แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
วางแผนครอบครัว นางอรอุมา เทวรัตน์ น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์พึ่งได้ นางไกรสร เลไธสง
ยาเสพติด ยาเสพติด นางรัศมี แมนประโคน
นางบุปผาชาติ ชมพู่
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางปัญญา ทองทัพ
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.เวฬุวัน อินทอง ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
เบาหวาน พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
ความดันโลหิตสูง พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
รูมาตอยด์ พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร
หอบหืด-ถุงลมโปร่งพอง นางอัจฉรา  สุประพนธ์
น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
วัณโรค นางมณีรัตน์ สัมฤทธิ์
มะเร็ง นางสาวอ้อมสร้อย ปุงไธสง
คลินิกโรคทางเดินหายใจ คลินิกโรคทางเดินหายใจ นางยุพร ธรรมธรานุรักษ์
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
กัญชา กัญชา นางปัญญา ทองทัพ
คลินิกให้คำปรึกษา คลินิกให้คำปรึกษา นางปัญญา ทองทัพ
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย น.ส.ขัตติยา มีดี
น.ส.ภาวิณี  ยืนตน
กายภาพ กายภาพ น.ส.วิสา จุลสินธนาภรณ์
น.ส.นุชนาฏ  ปาราชิตัง
เสาร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ฉุกเฉิน นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล
พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม
พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์ พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
พญ.พิมมาดา  อัคนิจ พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร
ทันตกรรม ทันตกรรม ทพญ.ตุลยา สังวรานนท์
ทพ.จิตรภานุ ดียิ่ง
ทพญ.กรรณิกา  ใสนา
อาทิตย์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล ฉุกเฉิน นพ.กฤษณะ  ศักดิ์ศรีตระกูล
พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม พญ.ติรพรทิพา  สิทธิธรรม
พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์ พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
พญ.พิมมาดา  อัคนิจ พญ.พิมมาดา  อัคนิจ
นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร นพ.ศุภากร ตันมหาสมุทร

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code