การยื่นคำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากบริการรักษาพยาบาล ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.๔๑)

การยื่นคำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากบริการรักษาพยาบาล

ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.๔๑)

ในกรณีผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้รับความ เสียหายจากบริการรักษาพยาบาล ผู้ที่ได้รับความ เสียหายหรือทายาท ฯลฯ สามารถยื่นคำร้องขอรับ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ภายใน 1 ปี (นับตั้งแต่วัน ที่ทราบความเสียหาย) โดยมิต้องรอพิสูจน์ถูกผิด

การเขียนคำร้องต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

3.ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล

4.วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบ ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

5.สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับ ความเสียหายได้โดยสะดวก

6.สถานภาพของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย เช่น อาชีพ รายได้ เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือ ผลกระทบอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหาย

หลักฐานประกอบคำร้องของผู้ที่ได้รับความเสียหาย

ได้แก่ สำ เนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร สำ เนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอำ นาจ (กรณีมี การมอบอำ นาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงราย ละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการ พิจารณา สถานที่ยื่นคำร้อง

  • สำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่ เกิดเหตุ) หรือ สำ นักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กรณีเหตุ เกิดในเขต กทม.)
  • ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
  • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูก ร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ “สายด่วนสปสช.1330”

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code