ร่วมจ่าย อย่างไร ? ที่ไหน ?

บุคคลผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เมื่อรับ บริการรักษาพยาบาลและได้รับยา ต้องร่วมจ่าย ค่าบริการครั้งละ 30 บาท • จ่ายค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (สถานพยาบาลที่มี เตียงนอนตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป) บริการที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ บริการสร้างเสริมสุขภาพ บริการป้องกัน โรค บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เจ็บป่วย ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือการเข้ารับบริการสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่มีระดับต่ำกว่าโรงพยาบาล ชุมชน ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกที่ร่วมโครงการฯ เป็นต้น

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code