หลักประกันสุขภาพสิทธิของคนไทย

คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยมี สำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำ หน้าที่จัดบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ภายใต้การ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สิทธิหลัก ประกันสุขภาพ” หรือที่เคยรู้จักกันในนาม “สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง” เพื่อการเข้าถึงบริการ สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ การสร้าง เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำ เป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code