ข้อมูลบุคลากรของ รพ.นาโพธิ์

จำนวนบุคลากรแยกตามกลุ่ม

จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท