ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปี

แยกตามปี

แยกตามช่วงอายุ