ข้อมูลการให้บริการ 

ตารางให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วัน

06.30-08.30น.

 08.30 น.-12.00น.

 13.00น.-16.30น.

แพทย์

 16.30-20.30น.

แพทย์

จันทร์

 

ความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

จิตเวช

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

 

 

 

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

จิตเวช

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

 

 

 

 

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

 

 

 

 

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

อังคาร

เบาหวาน

 

เบาหวาน

โรคไต

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกนิรนาม

คลินิกเด็กดี

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

 

 

 

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกนิรนาม

คลินิกให้คำปรึกษา

 

 

 

ทันตกรรม

 

 

 

 

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

 

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

 

 

 

 

 

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

แพทย์แผนไทย

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

 

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

พุธ

 

วัณโรค

ตรวจโรคทั่วไป

ฝากครรภ์.ไทรอยด์

คลินิกให้คำปรึกษา

คลินิกบุหรี่-สุรา

ทันตกรรม

 

 

 

แพทย์แผนไทย

คลินิกให้คำปรึกษา

ตรวจโรคทั่วไป

 

 

 

ทันตกรรม

 

 

 

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

 

 

 

 

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

พฤหัสบดี

เบาหวาน

เบาหวาน

โรคไต

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

วางแผนครอบครัว

ทันตกรรม

 

 

 

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

 

 

 

ทันตกรรม

 

 

 

 

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตะกรรม

 

 

 

 

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

แพทย์แผนไทย

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ศุกร์

 

ความดันโลหิตสูง

ยาเสพติด

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

 

 

 

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

 

ทันตกรรม

 

 

 

 

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

 

 

 

 

 

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

เสาร์

 

ฉุกเฉิน

 

 

 

ทันตะกรรม

 

 

 

แพทย์แผนไทย

ฉุกเฉิน

 

 

 

ทันตะกรรม

 

 

 

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

 

 

อาทิตย์

 

ฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

 

 

 

Out-Patient services

 Napho Hospital Buriram Thailand

Day

CLINIC/TIME/Doctor

06.30-08.30AM

08.30-12.00AM

13.00-16.30PM

Doctor

16.30-20.30PM

Doctor

Monday

 

Hypertension clinic

Cardiovascular clinic

Psychosocial clinic

General diseases

Counselling clinic

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

Physical therapy clinic

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Hypertension clinic

Cardiovascular clinic

Psychosocial clinic

General diseases

Counselling clinic

 

 

 

 Dental clinic

 

 

 

 

 

 

 

Thai traditional medicine clinic

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

Miss.Chanapa Im-erb

 

Dental clinic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical therapy clinic

(Appearances Only)

 

 

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

 

Tuesday

Diabetes Mellitus clinic

Diabetes Mellitus clinic

Kidney disease

Well Baby clinic

General diseases

Counselling clinic

Unidentified clinic

 

 

Dental clinic

 

 

 

 Physical therapy clinic

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

General diseases

 Counselling clinic

 

 

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

 

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

Miss.Chanapa Im-erb

Dental clinic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical therapy clinic

(Appearances Only)

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

Miss.Chanapa Im-erb

Wednesday

 

Tuberculosis clinic

COPD/Asthma clinic

Thyroid clinic

ANC clinic

General diseases

 Counselling clinic

Tobacco-Alcohol clinic

 

Dental clinic

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Thyroid clinic

 General diseases

Counselling clinic

 

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Miss.Chanapa Im-erb

Dental clinic

 

 

 

 

Physical therapy clinic

(Appearances Only)

 

 

 

 

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

 

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

 

 

 

 

Thursday

Diabetes Mellitus clinic

Diabetes Mellitus clinic

Kidney disease

General diseases

Counselling clinic

Family planning

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

Physical therapy

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

General diseases

 Counselling clinic

 

 

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

 

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

Miss.Chanapa Im-erb

Dental clinic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical therapy clinic

(Appearances

Only)

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss.Yuwadee Suwannapak

 

 

Miss.Chanapa Im-erb

Friday

 

Hypertension clinic

Cardiovascular clinic

General diseases

Drug therapy clinic

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

Physical therapy

 

Thai  traditional medicine clinic

Hypertension clinic

Cardiovascular clinic

General diseases

 

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Miss.Yuwadee Suwannapak

Miss.Chanapa Im-erb

Dental clinic

 

 

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Saturday

 

Emergency

 

 

 

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Emergency

 

 

 

 

 

 

 

Dental clinic

 

 

 

Thai  traditional medicine clinic

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato

Dr.Sumate Anankapannan

Dr.Tulaya Sungwaranond

Miss.Chanapa Im-erb

 

 

Sunday

 

Emergency

Emergency

Dr.Jaiphip Chuamtaisong

Dr.Sutee Kongnantha

Dr.Siriphan Arunno

Dr.Chitmanee Patangthato