รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Untitled

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์   อำเภอนาโพธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานเปล เพื่อปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข         จำนวน   ๒  อัตรา

๑.๒  ตำแหน่งพนักงานเปล                          จำนวน   ๑  อัตรา

๒.   สถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๑   โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๓.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

(๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.  ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒)  เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑)  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ

ค. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร  และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔.  กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร

๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์     

อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ในวันราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

๔.๒  ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุข จำนวน  ๑๐๐  บาทตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๕๐ บาท   ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะไม่คืนให้ แม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไม่ได้ก็ตาม

๔.๓  สิทธิประโยชน์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕

๔.๔  อัตราค่าจ้าง (ขั้นต่ำชั่วคราว) แรกบรรจุ

–  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข          อัตราค่าจ้างวันละ     ๕๒๐  บาท

–  ตำแหน่งพนักงานเปล                 อัตราค่าจ้างวันละ     ๓๓๐  บาท

๔.๕  ระยะเวลาการจ้าง   (ตั้งแต่วันที่  ๓  มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

๔.๖  หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง

วันปิดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)

 

(๒)/….สำเนาวุฒิการศึกษา

  • สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี

วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบ้านจำนวน ๑  ฉบับ
  • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งได้แก่
  • โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  • วัณโรคในระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐาน ต้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย)

๔.๒  เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครผู้สมัครสอบจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบในครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ณ ป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธิ์

๖.  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดยวิธีสอบข้อเขียน / สัมภาษณ์

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

๗.๑  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗.๒/…การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

๗.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยถือวันที่มาสมัครเป็นสำคัญ

๘.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้นับจากวันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

๙.  การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๙.๑  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งโดยได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในข้อ ๔.๔

๙.๒  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาจจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้

โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนี้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์  ทราบด้วย

๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ ๖ เดือนแรก หากผ่านการประเมินจะได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

(นายเวฬุวัน          อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลนาโพธิ์  ลงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๕

 

          ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  ๒  อัตรา

                   อัตราค่าจ้าง      วันละ ๕๒๐ บาท/วัน

 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค วางแผน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข               วัดประเมินผล กำหนดระเบียบและวิธีการนิเทศ นิเทศควบคุม ติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน  สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

****************************************

 

ตำแหน่ง   พนักงานเปล (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มการพยาบาล)โรงพยาบาลนาโพธิ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.  เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๕  ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

๒.  มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือเทียบเท่า

๔.  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้

๕.  มีความรู้ความสามารถ และชำนาญงานในหน้าที่

๖.  ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบในงานดี มีความเสียสละ ทุ่มเท และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

๗.  มีความสุภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน บุคคลภายนอกและหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบที่โรงพยาบาลได้ตั้งไว้

๘.  บ้านพักจัดหาเอง โรงพยาบาลไม่มีบ้านพักให้

 

Leave a comment