เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                   11kk

           ตามประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์  ฉบับลงวันที่ ๖  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

 นาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๖  กันยายน  – ๒๐  กันยายน ๒๕๖๔   นั้น

                  บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

         ตำแหน่งพนักงานบริการ (ห้องบัตร)

นางสาวพรชนก       หงส์กลาง

       สำรอง

นางสาวดาวประกาย           ดวงคำ           สำรองลำดับที่ ๑

นางสาวประภาพร              ยอดไธสง         สำรองลำดับที่ ๒

         ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

นางสาวสรีระ                  ไชยเสนา

     สำรอง

นายกฤษฏา                     วาปีโส            สำรองลำดับที่ ๑

                             ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

                             อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ

หากภายหลังปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว

จะถือว่าผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔

(นายเวฬุวัน         อินทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code