รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.)เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เอกสารเพิ่มเติม

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code