แผนปฏิบัติการ ปี2563 คปสอ.นาโพธิ์

ที่ รหัส ชื่อโครงการ งบประมาณ แหล่งงบฯ ผู้รับผิดชอบ
1 ST001 โครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ 0  – บัวลั่นห์
2 ST002 มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต Plus  อำเภอนาโพธิ์ 2563 0  – อรอุมา
3 ST003 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3P สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนาโพธิ์ 2,800 เงินบำรุง รัศมี
4 ST004 โครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์สำหรับอสม.และประชาชนอำเภอนาโพธิ์ ปี2563 2,400 เงินบำรุง บัวลั่นห์
5 ST005  โครงการรณรงค์หมวกนิรภัย 100 % คปสอ.นาโพธิ์ ปี2563 5,800 เงินบำรุง พึงใจ
6 ST006 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด่านครอบครัวรั้วแห่งความปลอดภัยครอบคลุมทุกตำบล ในอำเภอนาโพธิ์ ปี2563 0  – พึงใจ
7 ST007 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดจุดเสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  อำเภอนาโพธิ์ ปี2563 0  – พึงใจ
8 ST008 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลนาโพธิ์ ปี2563 150,000 เงินบำรุง พิสมัย
9 ST009  โครงการ NCD มีสุข คปสอ.นาโพธิ์ ปี2563 0  – ลำดวน
10 ST010 คปสอ.นาโพธิ์ สุขภาพดี หุ่นดี หุ่นสวย ด้วยเทคนิค 4-4-12 0  – วิจิตรา
11 ST011 โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.และอสค. อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ปี2563 0  – คณิน
12 ST012 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย sepsis 0  – รวีวรรณ
13 ST013 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STROKE 0  – นพรัตน์
14 ST014 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI 0  – นิชานันท์
15 ST015 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป “240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน มุ่งสู่ Health Model ” อ.นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์ ประจำปีงบปรมาณ 2563 68,000 PPA เขมิกา
16 SY001 โครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) และความปลอดภัยด้านยา 5,600 เงินบำรุง บัวลั่นห์
17 SY002 ส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ อ.นาโพธิ์   ปี 2563 31,000 เงินบำรุง ธารินี
18 SY003 สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระดับอำเภอนาโพธิ์ ปี2563 165,000 LTC สปสช. ธารินี
19 SY004 โครงการสร้างสุขในองค์กร 21,900 เงินบำรุง พิสมัย
20 SY005 โครงการพัฒนางานวิจัย คปสอ.นาโพธิ์ ปี2563 6,000 เงินบำรุง บุษราวรรณ
21 SY006 โครงการพัฒนาระบบบริการห้องฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ปี2563 0  – ดวงเดือน
22 R001 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ อำเภอนาโพธิ์ ปี 2563 8,000 บำรุง พัทธ์ธีรา
23 R002 อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ คปสอ.นาโพธิ์ ปี2563 3,000 บำรุง นิชานันท์
24 R003 รณรงค์ในวันเอดส์โลก 4,000 เงินบำรุง จำปูน
25 R004 รณรงค์ในวันแห่งความรัก 4,000 เงินบำรุง จำปูน
26 R005 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก(ชายรักชาย) 5,500 สปสช จำปูน
27 R006 เยาวชนไทยห่างไกลเอดส์ 6,500 สปสช จำปูน
28 R007 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4,400 เงินบำรุง จำปูน
29 R008 โครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งปากมดลูกปี ตำบลศรีสว่าง ปี 2563 12,000 อบต. อรอุมา
30 R009 ครงการพัฒนาระบบสุขภาพเด็กวัยเรียนภายใต้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อ.นาโพธิ์ ปี 2563 33,700 เงินบำรุง ธารินี
31 R010 โครงการพัฒนาภาวะโภชนาการนักเรียนให้มีรูปร่างระดับดีสมส่วนและกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน อ้วน เตี้ย ผอม อ.นาโพธิ์ ปี 2563 32,400 เงินบำรุง ธารินี
32 R011 โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ต.ศรีสว่าง เขต รพช. นาโพธิ์  ปี 2563 90,000 อบต. ธารินี
33 R012 เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก (IQ) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กปฐมวัย 16,500 เงินบำรุง คมสันต์
34 R013 ผู้ก่อการดี ศรีสว่าง 54,000 อบต. คมสันต์
35 R014  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านระบาดวิทยา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 5,100 เงินบำรุง พิระนันต์
36 R015 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 15,400 เงินอุดหนุน พิระนันต์
37 R016 โครงการ “คนบุรีรัมย์ 4.0 ไม่กินปลาดิบ” แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ตำบลเก่า) อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 10,000 สสจ. พิระนันต์
38 R017 โครงการ “คนบุรีรัมย์ 4.0 ไม่กินปลาดิบ” แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (ตำบลใหม่) อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 60,000 สสจ. พิระนันต์
39 R018 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาโพธิ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 9,040 เงินบำรุง สุชาดา
40 R019 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาโพธิ์เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2,820 เงินบำรุง สุชาดา
41 R020 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2563 28,000 เงินบำรุง พูนทรัพย์
42 R021 โครงการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตาย ตำบลศรีสว่าง 6,000 อบต. รัศมี
43 R022 พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการควบคุมภายในแก่บุคลากรคปสอ.นาโพธิ์ 1,520 เงินบำรุง สาคร
44 R023 อบรมให้ความรู้เรื่องธรรมมาภิบาลแก่บุคลากรคปสอ.นาโพธิ์ 4,600 เงินบำรุง สาคร
45 R024 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Server Database MariaDB Garela Cluster Server HAProxy Keepalived ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 15,204 เงินบำรุง วีระศักดิ์
46 R025 โครงการบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในนักเรียนประถมศึกษา ปีที่1 อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 12,815 PPA ตุลยา
47 R026 โครงการพัฒนางานทันตกรรมเพื่อการเข้าถึงบริการทันต กรรมของประชาชนทุกกลุ่มอายุ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2563 0  – ตุลยา
48 R027  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการสุขภาพตาม Service plan อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2563 0  – ตุลยา
49 R028 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา อำเภอนาโพธิ์ 10,000 สสจ. รัศมี
รวม 912,999

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code