ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน / รายวัน

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน / รายวัน
———————————-

           ดวยโรงพยาบาลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคจะรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุง ตําแหนง
นักกายภาพบําบัด, ตําแหนงโภชนาการ,พนักงานชวยการพยาบาล (ปฏิบัติงานแพทยแผนไทย)พนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน
เปนผูชวยชาง) ปฏิบัติงานประจํา โรงพยาบาลนาโพธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัย์ ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการจายเงินบํารุงเพื่อเปนคาจางลูกจางชั่วคราว หรือ รายคาบ
ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
รายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ นักกายภาพบําบัด จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ นักโภชนาการ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานชวยการพยาบาล จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ พนักงานบริการ (ผูชวยชาง) จํานวน ๑ อัตรา
๒. สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ โรงพยาบาลนาโพธิ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่าน

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code