เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน

———————————-

                   ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์   อำเภอนาโพธิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง  ตำแหน่ง                เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

 

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                             ๑.๑  เจ้าพนักงานธุรการ                                      จำนวน  ๑ อัตรา

                             ๑.๒  พนักงานบริการ( พขร.)                                  จำนวน  ๑  อัตรา

 

๒.   สถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๑   ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๒.๒   ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

๓.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และต้องไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์

(๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข.  ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒)  เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(๖)/….เป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารเพิ่มเติม

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code