เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน

11kk
ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน
———————————-
ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการทางการแพทย์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

๒. สถานที่ปฏิบัติงาน
๒.๑ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๒.๒ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๒.๓ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนาโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
๓. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
/…..(๑) เป็นผู้ดำรง….

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ
ค. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนาโพธิ์ อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น.
๔.๒ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ,
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕๐ บาท ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะไม่คืนให้ แม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกจะคัดเลือกไม่ได้ก็ตาม
๔.๓ สิทธิประโยชน์
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๕
๔.๔ อัตราค่าจ้าง (ขั้นต่ำชั่วคราว) แรกบรรจุ
– ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๓๐ บาท
– ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๓๐ บาท
– ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๕๒ บาท
(สายงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับเพิ่มเงิน พ.ต.ส. ตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนด)
๔.๕ ระยะเวลาทดลองงาน ๖ เดือน นับจากวันที่เริ่มจ้าง
– หากพ้นทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นต่ำ ๑๑,๗๖๐ บาท (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด)
– หากพ้นทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นต่ำ ๖,๙๐๕ บาท (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)
๔.๖ ระยะเวลาการจ้าง ปีต่อปี ตามปีงบประมาณ
๔.๗ หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง
วันปิดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปด้วย)
๒. สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันเปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันที่เปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งได้แก่
๑. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
๒. วัณโรคในระยะอันตราย
๓. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
(ให้นำหลักฐาน ต้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย)
๔.๒ เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครผู้สมัครสอบจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบในครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธิ์
๖. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะดำเนินการโดยวิธีสอบข้อเขียน /ปฏิบัติ และ สัมภาษณ์
๗. เกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๗.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยถือวันที่มาสมัครเป็นสำคัญ
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ได้จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้นับจากวันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
๙. การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปสิ้นสุดตามปีงบประมาณ ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งโดยได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในข้อ ๔.๔
๙.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาจจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนี้ หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงชื่อ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ ทราบด้วย
๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ ๖ เดือนแรก หากผ่านการประเมินจะได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

jtb

(นางสาวใจทิพย์ เชื่อมไธสง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์

เอกสารเพิ่มเติม

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code