บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

  • การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม
  • การเปลี่ยนเพศ / การกระทำใดๆ เพื่อความ สวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ ที่เกินความ จำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
  • การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่ บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็น ผู้จ่าย
  • การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพติด ยกเว้น ผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจ เข้ารับการรักษาและไม่ต้องโทษคดียาเสพติด ให้ได้รับสารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน) จากหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้
  • โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวใน โรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง จากภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplantation)

ยกเว้น – การปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย

– การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็นโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด

– การปลูกถ่ายหัวใจ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code