มาตรฐานการดำเนินงาน

มาตรฐานการดำเนินงาน

รายละเอียด :

 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 5 ด้าน ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดทำขึ้น ดังนี้

     1.   มาตรฐานด้านกายภาพ  คือมีสถานที่เป็นสัดส่วนให้ความรู้สึกสบายเป็นกันเอง และมีอุปกรณ์ในการสื่อสารที่จำเป็น

    2.   มาตรฐานด้านบุคลากร  คือมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทักษะในการให้บริการ  รับผิดชอบชัดเจน

     3.  มาตรฐานการดำเนินงานแก้ไขปัญหา คือมีขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เป็นระบบ

    4.  มาตรฐานด้านระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียน คือมีการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม การจัดเก็บ การวิเคราะห์  จัดทำรายงานเสนอเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ และมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    5.  มาตรฐานด้านการพัฒนางานบริการเชิงรุก  คือมีโครงการพัฒนาระบบบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน และประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code