แนะนำศูนย์บริการฯ

เมนูหน่วยงาน :แนะนำศูนย์บริการฯ
รายละเอียด :
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

รูปศูนย์
14030

14027

14054

14033

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หลักประกันสุขภาพ

13876_1

 

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน
ขอบเขตการให้บริการ
• ให้คำปรึกษาแนะนำ
• รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับและผู้ให้บริการ
• รับคำชมเชย ข้อเสนอแนะ
• ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
• อำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล มาตรา 41 และการขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขมาตรา 18(4)

สถานที่ตั้ง
-ตั้งอยู่บริเวณข้างห้องบัตร ตึกผู้ป่วยนอก เวลาทำการ
ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่องทางการรับเรื่อง
• ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน
• โทรศัพท์ 044-62937 ต่อ120
• 0885951975,0828658472,0810632010,0895831520
• โทรสาร 044-629327 ต่อ 113
• www.naphohos.com
• จดหมาย
• ตู้รับความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล

Leave a comment