การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข

กรณีทั่วไป

  1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการ ประจำของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
  2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ก่อนรับบริการ
  3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำ ตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ สำหรับเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

คนพิการที่ได้รับการลงทะเบียน ท.74 ใน ระบบหลักประกันสุขภาพใช้สิทธิเข้า รับบริการสาธารณสุข กรณีที่จำ เป็นจาก หน่วยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบ หลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่ง

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code