ที่อยู่สปสช.เขต

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ เลขที่ 6 อาคารสำ นักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52000 โทรศัพท์ 053-285355 โทรสาร 053-285364

004  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก เลขที่ 118 อาคารที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-245111 โทรสาร 055-247111

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ เลขที่ 1045/2 อาคารแว่นกรุงไทย ชั้น 4 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-371831 โทรสาร 056-371838

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เลขที่ 65/3 ซอย 1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 036-213205 โทรสาร 036-213263

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ชั้น 3 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-332590 โทรสาร 032-332593

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ซอยศูนย์การค้า สาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 038-864313-19 โทรสาร 038-864320

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-365200-3 โทรสาร 043-365111

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เลขที่ 2 อาคารสำ นักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-325681 โทรสาร 042-325674

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248870-4 โทรสาร 044-248875

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เลขที่ 145 ที่ทำการไปรษณีย์ชั้น 3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-240591, 045-240839, 045-240974, 045-241228, 045-241231 โทรสาร 045-255393

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคารพีซี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-274811 โทรสาร 077-274818

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เลขที่ 456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-233888 โทรสาร 074-235494

004 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร “อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” (ตึกที่จอดรถ) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-1421000 โทรสาร 02-1438772-3

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code