กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต หมายถึง ผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่า จะเป็น อาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรักษา และดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้เสีย ชีวิตได้รวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น หัวใจหยุดเต้น / หอบรุนแรง / มีอาการเขียวคล้ำ / หมดสติไม่รู้สึกตัว / สิ่งแปลกปลอมอุดกั้น หลอดลม / มีอาการวิกฤติจากอุบัติเหตุ / มีเลือด ออกมากห้ามไม่หยุด / ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง / แขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก / ชัก / มีอาการวิกฤติจากไข้สูง เป็นต้น

อาการฉุกเฉินนอกเหนือจากนี้ หากไม่แน่ใจ โปรดโทรสายด่วน 1669 เพื่อขอคำปรึกษาและ บริการช่วยเหลือต่อไป คนพิการที่ได้รับการลงทะเบียน ท.74 ใน ระบบหลักประกันสุขภาพใช้สิทธิเข้า รับบริการสาธารณสุข กรณีที่จำ เป็นจาก หน่วยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบ หลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่ง

 

จำเป็นต้องได้ รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อการรอดชีวิต เมื่อ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสามารถ เข้ารักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ได้ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตน ในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาโดยไม่ ถูกปฏิเสธและไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ป่วยเจ็บป่วย ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต จะได้รับการรักษาจนอาการ พ้นวิกฤติ จากนั้น โรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะ ส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจำหรือ โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพที่พร้อม ให้การรักษาต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code