บุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ ได้แก่

 • ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำ นักนายกฯ
 • ผู้นำ ชุมชน ได้แก่ กำ นัน สารวัตรกำ นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำ บล และบุคคล ในครอบครัว
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) อาสา สมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และบุคคลใน ครอบครัว
 • ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี บริบูรณ์
 • เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์
 • คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ
 • พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต และ ผู้นำ ศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง รวมถึงครอบครัว ของผู้นำอิสลาม
 • ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้นที่มีบัตรทหารผ่านศึกและ บุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ชั้นสมรภูมิและทายาท
 • นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
 • ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามใน ทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
 • อาสาสมัครมาเลเรีย ตามโครงการของกระทรวง สาธารณสุข และบุคคลในครอบครัว
 • ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัย และบุคคลในครอบครัว
 • ผู้บริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนที่สอน ศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพและ บุคคลในครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
 • ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
 • ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 • สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือ รับรองจากสภากาชาดไทย ว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป
 • หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
 • อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
 • บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ หมายเหตุ บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดามารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบตามกฎหมาย

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code