ตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 ร่วมจ่าย ร่วมพัฒนา เพื่อคนไทยสุขภาพดี

ใครบ้าง ? ที่ร่วมจ่ายค่าบริการ ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพรับบริการรักษา พยาบาลจนสิ้นสุดและได้รับยา โดยยกเว้นกลุ่ม บุคคล 21 กลุ่ม และการบริการที่ไม่ต้องจ่ายค่า บริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สำ หรับบุคคลที่มีความประสงค์ไม่จ่ายค่า บริการ 30 บาท สามารถแจ้งความจำ นงได้ที่ หน่วยบริการ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*


*

code