ประวัติโดยย่อ รพ.นาโพธิ์

 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2528 โรงพยาบาลแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้น ในเนื้อที่ 27ไร่ 1งาน 49 ตารางวา เป็นที่สาธารณะและได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจากประชนชนในพื้นที่
โรงพยาบาลนาโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขต ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดกับ จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม เป็นอำเภอที่อยู่เขตรอยต่อ ดังคำขวัญอำเภอที่ว่า “เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า ตระกาลตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์”

โรงพยาบาลนาโพธิ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน มีประชากร 32,751 คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาไทยอีสาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เป็นอาชีพหลัก และทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม

ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับทุกคน โดยเฉพาะชาวนาโพธิ์ “โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อประชาชน” คือปนิพานอันแน่วแน่ ของชาวโรงพยาบาลนาโพธิ์
ปัจจุบัน อยู่ภายใต้การดูแลของผู้อำนวยการ แพทย์หญิงใจทิพย์ เชื่อมไธสง
ที่ได้นำพาบุคลากรของโรงพยาบาล กว่า 131 ชีวิต ให้บริการด้านสุขภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้ก้าวไปสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
เป็นเสมือนวัฒนธรรมที่ดีงามของเรา ... ที่ว่า “ระบบเด่น เน้นคนไข้ ได้ผลลัพธ์ ปรับเรียนรู้ สู้เป็นทีม”

จากวันนี้ จนถึงวันนั้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่ทรงคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน